Čo ponúkam mužom s homosexuálnou preferenciou (a s inými problémami vo vzťahovej a sexuálnej oblasti)?

 • vyjadrenie empatie, solidarity a ochoty viesť dialóg
 • odtabuizovávanie, vedenie k láske k originalite na vlastnej ceste, k poznaniu, že byť chlapom znamená mať práva a povinnosti, ktoré si treba zaslúžiť (rešpekt a úctu si nezíska stigma "gay," ale označenie "správny chlap"), k autentickosti a plnohodnotnejšiemu životu
 • vedenie k sebaúcte, sebakontrole, sebaovládaniu, sebarealizácii, motivujúcej sebakritike a vnútornej nezávislosti
 • žiadne boje za alebo proti, žiadne pro-, anti- tendencie
 • princípy ľudskosti, elementárne zásady úcty a rešpektu prechovávané k človekovi ako k ľudskej i sexuálnej bytosti
 • pristupovanie k problémom a potrebám so všetkou vážnosťou
 • individuálne stretnutia (cez rozhovory integrovať, posilňovať, iniciovať, morálne podporovať, obohacovať, sprostredkovať...)
 • svojpomocné skupiny (OrareM a podpora vzniku iných)
 • možnosť voľby (pomoc pri hľadaní podpory "šitej na mieru")
 • tráviť spolu čas aj inak ako rozhovormi (fyzické aktivity, spoločnosť na kultúrnych a športových podujatiach, túry, aktívny šport...)
 • ochota stretnúť sa s rodičmi, partnermi, priateľmi, objasňovať a zmierňovať napätú situáciu, zastať sa, ak je treba (edukácia, poradenstvo, prevencia, vedenie)...
 • ochota prísť medzi študentov, do spoločenstiev a viesť diskusie

Čo znamená rešpektovať?

 • Byť tu aj pre osoby, ktoré vedia, prečo nechcú žiť s osobou rovnakého pohlavia sexuálne alebo v partnerstve.
 • Ponúknuť priateľstvo, možnosť vytvoriť rodinu, spolu sa postaviť k problému či rôznemu stavu ako chlapi.
 • Dobrá rodina je bezpečným prístavom pre človeka po celý jeho život; z nej čerpá v krízových situáciách, rozhoduje sa na križovatkách života i bez slov.
 • Nenahovárať na niečo ani nemoralizovať (každý má svoje osobné a/alebo náboženské a iné presvedčenie a predstavy o vlastnom živote).
 • Používať sedliacky rozum, skúsenosť, riadiť sa srdcom, osobným a náboženským presvedčením, svedomím.
 • Povinnosťou človeka je všímať si potreby iného človeka. Má možnosť ukázať príklad živej viery, nádeje a lásky v praxi.

Mladí túžia mať výsady dieťaťa a práva dospelého v jednom okamihu

Mladí ľudia dnes majú problém:

 • vystupovať autenticky
 • s hľadaním a nachádzaním morálnych autorít
 • tvoriť a vyjadrovať duchovné hodnoty a tešiť sa z nich viac ako z čohokoľvek iného
 • s vnútornou nevyrovnanosťou, ľpením na predsudkoch (sú iné predsudky ako v minulosti, ale o to silnejšie manifestované) a unáhlených vnútorných súdoch (kontakty končia rýchlo a nečakane)
 • s osamelosťou, nárokmi (vnucovaná dokonalosť vplyvom médií a filmov), zdravým vypĺňaním voľného času, odpúšťaním, nezdravou formou zábavy
 • sami vybrať najvhodnejší zdroj informácií, selektovať, posudzovať, rozlišovať vedecké od ideologického a spracovávať obsah informácií, nezávisle od toho, koľko ľudí verí danému zdroju informácií a riadi sa ním
 • vyberať si riešenie citových a vzťahových záležitostí v osobnom kontakte - paradoxne osobné záležitosti sa prestávajú riešiť osobne
 • tvárou v tvár prevziať zodpovednosť za nezrelé, nesprávne konanie (neznesú ten tlak osobne, tak sa vyhnú konfrontácie - reálneho človeka vypnúť nemôžu, nevedia, ako sa zachovať, klamú, reagujú neadekvátne, sú ticho, nechcú dať priestor na konfrontáciu, vypočuť si názor, pripustiť si bolesť toho druhého spôsobenú ich vinou, prísť v dialógu do bodu, v ktorom si aj pred tým druhým budú musieť uznať svoj omyl, nezrelosť atď. - radšej nechajú veci nevypovedané, vyhovoria sa na okolnosti alebo obvinia toho druhého)
 • zachovať postupnosť pri budovaní vzťahu (povrchné poznávanie duše a skorý nástup sexuálneho kontaktu), tendencia urýchliť proces zbližovania sa, aj proces rozchodu
 • použiť (akokoľvek) alebo uväzniť (v neúcte k sebe, závislosti, nesamostatnosti, zlozvykoch) inú ľudskú bytosť bez výčitiek
 • odhadnúť čas, kedy je vhodné zveriť niekomu intímne či hlboko osobné záležitosti
 • uponáhľanosť sexuálneho kontaktu, túžba experimentovať, meniť svoju identitu, lebo disponujú mylnými predstavami, ktoré im vnucuje reklama mainstreamových skupín a rovesníci nimi sa riadiaci
 • vzoprieť sa pred svedkami a odtajnene proti väčšine a vyjadriť svoj postoj

Tradičný muž:

je zdravo sebavedomý a úctivý k iným, má zmysel pre humor, číta knihy (odbornú, aj psychologickú literatúru), je verný a čestný, i keď je hrdý na seba a svoje poznanie, dokáže ustúpiť, vhodne vypĺňa voľný čas (nie bary, krčmy, hranie hier, porno a pod.), minimalizuje svoje zlozvyky, má kladný vzťah k prírode, práci (s pôdou), pohybu, otvára sa svetu, vníma potreby iných a pomáha pri ich napĺňaní, vedie, ale najprv nechá sám seba vyzrieť, nevyhýba sa obete pre správnu vec, nezatvára si oči pred tým, čo môže bolieť...