Viac sexu? Alebo sex je viac...

Sex ako telesná rozkoš - to je asi najčastejšie vnímanie sexu súčasnosti.

V skutočnosti je však sex jedným z mnohých vyjadrení sexuality a tá nevyhnutne súvisí s identitou človeka, vyjadrením jeho emocionality, vzťahov, minulosti, vnútorného sveta, osobnosti, vzťahu k samému sebe, hĺbky osobnej spirituality, výchovy, tradície, kultúry, spoločenských konvencií atď. A tak sa sex môže stať nástrojom moci, kontroly, využívania, ega, manipulácie, infantilnosti, závislosti, rozpadu či utuženia vzťahu, prirodzenosti, hravosti, slobody, nezávislosti. Môže a má ponúkať priestor na predstavivosť, približovanie sa i vzďaľovanie, osobné poznanie, rozvoj. Môže byť prázdnym aktom i záplavou emócií.

Je tiež veľmi trúfalé myslieť si, že ak sex nie je jedným z vyjadrení sexuality človeka, jeho život je naplnený nešťastím, poznačený nevyrovnanosťou, nenapĺňa ani neoslovuje.

Je telo bezduchá mašinéria, ktorá vyžaduje svoje? A kde je potom duša? Čím ju prázdnym sexuálnym aktom kŕmime? Niekedy iba máme strach čeliť emóciám, ktoré sa vyplavujú, ak sa od nich neodpájame a vyplavovanie ktorých sa aj pri sexuálnom akte usilujeme až príliš kontrolovať či potláčať. Rôzne traumy, bloky, obranné mechanizmy, zakrytie reality sa odrážajú na vnímaní sexu iba ako telesnej potreby, avšak ani odpájaním sa od svojho tela, či tela od duše nedosahujeme vnútornú harmóniu a pokoj.

Spoločnosť ako taká nepotrebuje obšírnejšiu prezentáciu sexu a sexuality, ale každý jednotlivec v nej sa potrebuje naučiť otvárať svoju osobnú sexualitu v bezpečnom priestore, aby ju začal vnímať ako prirodzenú súčasť seba a naučil sa s ňou narábať, ako aj ochotnejšie ju vkladať do kontextu svojho bytia, vnútorného sveta, vzťahov, emocionality a ich aktuálneho obrazu. Vezmime si napríklad súvislosť medzi sexualitou a identitou.

Mužstvo, plná mužská sila musí byť neustále dopĺňaná, potvrdzovaná inými mužmi ako psychický ekvivalent mužskej erekcie, ktorá prichádza a odchádza, a aby sa "nabité" mužstvo udržalo, musí byť neustále dopĺňané. Preto je dôležitá neho otca v detstve a prijatie rovesníkov v puberte, aby sa mladí muži mohli napojiť na svoju mužskosť, potvrdzovať si ju a ako plní mužskej sily odísť do partnerských vzťahov.

Žiť zdravú sexualitu znamená nájsť v sebe ako v pudovej a zároveň duchovnej bytosti rovnováhu každého kúska sexuality, ako je zmyselnosť, vášeň, otvorenosť, nespútanosť, ale i záväzok, nevinnosť, hranice, plachosť, prirodzená hanba.

Existuje svet reality a fantázií. Vo svete fantázií nás môže prekvapiť erotická predstava alebo reakcia tela, ktorá nie je žiaduca, ale zároveň nás uvedomovanie si sily erosu môže priviesť k pokore pred vlastnou sexualitou a reflexii neprijateľných túžob. Je síce dôležité dokázať si vymedziť hranice a držať sa ich, ale je tiež dôležité neutekať od toho, čo môže byť zdrojom informácií o nás samých, pozvánkou k poznávaniu tej časti seba, ktorú ešte nemáme prebádanú. Aj to na prvý pohľad desivé môže byť vyjadrením obyčajnej túžby po tom, čo nemáme alebo nepoznáme.

Sexualita teda preniká do každej oblasti nášho života, nielen tej vzťahovej, ale napríklad aj spirituálnej. A zároveň ju každá oblasť nášho bytia dotvára do stabilného komplexného celku či fragilných chaoticky usporiadaných častí. Ona nie je iba o súložení, ale je okrem iného vyjadrením túžby po naplnenom živote, vnútornej celistvosti, hľadaním samého seba či šťastným nachádzaním toho, čo nám naozaj chýba. Postoj k skutočnosti vieme vyjadrovať aj sexuálne, a to cez svoju intimitu. Dôležité je premýšľať o skutočných rozmeroch osobnej sexuality, chcieť prekročiť mýty či limity dané stereotypom, neskúsenosťou či zlozvykom, reflektovať to, kultivovať svoje predstavy a zrejme aj jazyk, ako o téme sexuality všeobecne i o tej osobnej vôbec rozprávať.