Cítim sa potrebný?

04.09.2023

Poznáme naše skutočné potreby alebo sme sa ocitli na ceste akoby mimo nášho bytia?

Niektorí sme si možno zvykli na určitý štandard, životný štýl, zavalili sme sa povinnosťami, čo sťažilo až znemožnilo napĺňanie autentických potrieb. Manželstvo, deti, dlhy a kariéra nás mohli uzamknúť do životov, v ktorých sme nemali čas ani priestor vážnejšie sa venovať sebe a svojmu svetu. Dostať sa na cestu skutočného plnohodnotného (žitia vlastného) života si môže vyžadovať značné úsilie a obete. Plnenie našich potrieb bolo permanentne marené, a tak sme začali pociťovať vnútorný smútok. Ak bol príliš veľký až bolestivý (vždy a všadeprítomný), bránili sme sa mu rôznymi, no v konečnom dôsledku sebadeštruktívnymi spôsobmi (užívanie návykových látok, nutkavé masturbácie, pornografia, úlety, denné snenia, nevhodné správanie a i.).

Autenticita otvára cestu pre potrebu naplnenia uvedomovaním si kognitívnych a fyziologických aspektov emócií. To znamená, že môžeme naplno cítiť svoje pocity a pochopiť, čo znamenajú. Iba precítené a obsiahnuté emócie poskytujú jasné informácie o našich potrebách a o tom, či sú alebo nie sú v konkrétnom čase a na konkrétnom mieste napĺňané. Učiť sa rozumieť svojich potrebám (a zároveň sa vyznať v emóciách, nestratiť sa v nich) je veľmi náročné a ešte náročnejšie je spraviť skutočný pokrok pri ich napĺňaní (obetovať čas, energiu, prostriedky). Môže si to vyžadovať výrazné zmeny v životnom štýle, bez ktorých to jednoducho nepôjde (ak už teda obetujeme svoj čas a prostriedky..., a zasa bez zmeny životného štýlu si ten čas možno ani nenájdeme). Ak máme záväzky (sme ženatí, máme rodinu), potrebujeme pomoc a pochopenie od svojich milovaných, no v každom stave sa nám zíde podpora zvonku (je fajn zapojiť ľudí okolo nás do procesu osobného rastu), čo opäť nemusí byť jednoduché (chcieť im povedať pravdu o sebe).

Najistejšie a najbezpečnejšie sa muž cíti vtedy, ak je potrebný. A to tak v pracovnom či športovom kolektíve, ako aj pri partnerke. Je rád, ak vie, že je pre ženu dôležitý a potrebuje sa učiť tomu, že pre ňu je prvoradá stránka emocionálna, a až potom sexuálna. Vtedy rastie mužova sebahodnota a posilňuje sa rodová identita. Je veľmi dôležité, aby partnerova polovička vedela vyjadriť, že i keď je samostatná a úspešná, potrebuje svojho partnera a rešpektuje ho (a to nielen pred deťmi). Byť potrebný neznamená myslieť si o sebe, že som nenahraditeľný, ale znamená to byť uznávaný a vyhľadávaný pre svoje kvality, byť rešpektovaný ako muž, ktorý nikdy nebude niekým iným, nikdy nebude ženou, môže sa len zdokonaľovať v tom, aký je a čo dostal (už samotné pohlavie nás limituje a predpokladá nestierateľné rozdiely).

Každý (priatelia a milované osoby ženského pohlavia), koho muž pustil do svojej blízkosti, by ho mal nechať prejavovať sa ako skutočný muž, podporovať jeho ego, podporovať ho v životných výzvach. Aj dobrý šéf vie, kedy je ten správny čas na pochvalu a kto potrebuje vyzdvihnúť všetky svoje klady, motivovať a pod. Je potrebné sa naučiť spôsob, akým sa používa a vyjadruje kritika, a ako s ňou pracovať. Aj duša navonok tvrdého muža, je v skutočnosti veľmi krehká.

Pre muža sú najdôležitejšie moc, autonómia, spôsobilosť (dokázať svoje schopnosti), efektívnosť a výkon. Uspokojenie mu prináša úspech (splnenie cieľa).

Mužovo sebavedomie určuje jeho schopnosť dosiahnuť výsledky. Radiť mužovi, ktorý o radu nepožiadal, znamená automaticky predpokladať, že to nevie urobiť sám, alebo že nevie, čo má robiť. Nežiada o pomoc, ak si môže poradiť sám. Sám si nájde toho, komu povie o svojom probléme.

Muži ponúkajú riešenia a podceňujú city (pritom ženy od nich nepotrebujú počuť riešenia, ale potrebujú cítiť empatiu), muž sa priblíži, ale vzápätí sa potrebuje odtiahnuť.

Muži potrebujú oporu najmä vo veciach, ktoré by ako muži mali zvládať, pretože sú muži. Vtedy je dôverujúce ticho lepšie ako láskavé rady či snahy vyriešiť to namiesto neho.

Muži potrebujú lásku, ktorá zároveň vyjadruje dôveru, bezvýhradné prijatie a uznanie.

Muž sa riadi zásadou: "Čo nie je pokazené, neopravuj. Ak ma chceš vylepšiť, hoci máš dobrý úmysel, zrejme to znamená, že so mnou niečo nie je v poriadku. A to sa ma hlboko dotýka."

Najčastejšie potreby mužov:

  • potreba uistenia, pozornosti a prijatia
  • patriť do spoločenstva, komunity či "tlupy" mužov, cítiť sa ako "jeden z nich"
  • zdravého platonického dotyku
  • fyzickej námahy a spojenia s telom
  • zápasiť, žartovať, hrať sa a cítiť sa slobodne v spoločnosti ostatných mužov
  • autentického spojenia s pocitmi a najmä potreba bezpečného miesta na ich slobodné vyjadrovanie (cítiť a vyjadriť hnev, smútok a iné emócie)
  • autentického spojenia s mužmi, byť medzi nimi skutočne vnímaný
  • spojenia so silou vesmíru/prírodou/Bohom
  • nájsť vyšší zmysel života, niečo, čo neslúži len pre vlastné JA a jeho potreby

Úloha

Hodnotíme uspokojovanie našich potrieb v práci, ako aj vnímanie našej osoby inými. Obdobne v domácom prostredí a mimopracovných kolektívoch. Je potrebné si uvedomiť, že je rozdiel medzi reálnym stavom a pocitom (môže nám niekto vyjadrovať našu hodnotu, no stále budeme mať pocit, že to nie je úprimné alebo dostatočné - problém teda nemusí byť vždy iba v tých druhých, niekedy je "iba" v našej hlave).

Som potrebný v práci? Som potrebný doma? Sú v práci, v kolektívoch i doma uspokojované moje potreby? Cítim sa uznaný a rešpektovaný? Zažil som ako dieťa kvalitné vedenie a potvrdzovanie v mužskosti i sebahodnote od svojho otca? Je pre mňa dôležitý aj osobnostný rast, alebo skôr pracovný výkon? Ako často sa porovnám s inými a ako často by som bol niekým iným či mal to, čo má niekto iný? Zažívam vo svojom živote oporu, lásku, dôveru, prijatie a uznanie? Rešpektuje blízke okolie moje potreby?