Organizácia

 1. Jedno sedenie, optimálne 6 osôb, maximálne 90 minút, týždenne, rovnaký čas a miesto. Oznam o mieste a čase je verejne dostupný a všetky zmeny sú vopred ohlásené. Dodržiava sa stanovená periodicita a miesto (stretnutie sa nenahrádza v iný deň, inú hodinu a odporúča sa nemeniť ani miesto stretnutia).
 2. Je potrebné vytvoriť novú skupinu pri prekročení optimálneho počtu 6 osôb o viac ako 4 osoby. Preto je dobré mať v objekte k dispozícii v danom čase ešte jednu miestnosť.
 3. Chodí sa načas a nesmie sa prísť pod vplyvom psychoaktívnej látky alebo alkoholu.
 4. Sedí sa v kruhu.
 5. Je nutné mať počas sedenia vypnutý mobil.
 6. Pitná voda, papier a pero pre každého sú buď dostupné v miestnosti, alebo má každý vlastné a nosí si ich so sebou.
 7. Pevné jedlo sa počas sedenia nekonzumuje, ani sa nežujú žuvačky.
 8. Každé stretnutie niekto otvára, smeruje a zakončuje s maximálnou stručnosťou. Sedenie začína privítaním, predstavením témy a vyslovením (alebo napísaním) otázky/otázok z nej plynúcej/plynúcich. Na konci sedenia sa odporúča poďakovať si navzájom za účasť, pozornosť a zdieľanie a pripomenúť pravidlo mlčanlivosti (pri prvých stretnutiach všetkým, potom už len pri účasti nových členov).
 9. Novému členovi sa pripomenie adresa webu s témami a oznamami k stretnutiam, aby si tak ako ostatní členovia, i on mohol pred sedením prečítať pripravený text k téme, zverejňovaný v predstihu. Ďalej sa mu odporučí pripraviť si osobnú anamnézu. Pravidlá skupiny si každý číta pred prvým stretnutím, aby neznalosťou nenarúšal priebeh sedenia.
 10. Každá skupina môže mať svoje rituály, ktoré by ale nemali narúšať priebeh a plynulosť sedenia (venuje sa im pred alebo po sedení s tým, že celkový čas stretnutia nesmie presiahnuť 120 minút). 90 minút tvorí hlavný čas sedenia, 30 minút predstavuje zvyšný priestor stretnutia na iné aktivity (nemusí sa využívať, ak to nie je potrebné).
 11. Ak sa skupina chce po skončení sedenia (po 90-tich minútach) ešte venovať spätnej väzbe, akútnej situácii niektorého člena alebo nejakej aktivite, a niekto potrebuje odísť, odíde.
 12. Odporúča sa mať v polovici stretnutia 5 minútovú prestávku. Ak to ale niekomu nestačí, odchody na toaletu počas sedení sa vykonávajú v tichosti.
 13. Ak niekto čaká dôležitý hovor, správu, návštevu, ktoré potrebuje bezodkladne vybaviť, nezúčastňuje sa sedenia. Je neprípustné opúšťať skupinu počas sedenia a zdieľania bez vážneho dôvodu, a potom sa vracať. Ak odídem, nevraciam sa - jednak z úcty k tým členom skupiny, ktorých som v čase svojej neprítomnosti odignoroval, a jednak kvôli tomu, že ak si nedokážem vyhradiť čas pre seba a byť prítomný v danom okamihu, nedozrel som ešte na takýto spôsob práce na sebe samom a skupinovej podpory.
 14. Vstup do skupiny a výstup z nej je možný kedykoľvek a zotrvanie v nej je dobrovoľné a bezplatné.
 15. Pravidlá sú najvyšším zákonom skupiny. Podriaďuje sa im celá organizácia, fungovanie skupiny a správanie jej členov.
 16. Tí záujemcovia/členovia, ktorí nechcú byť anonymní, alebo chcú byť anonymní aspoň čiastočne, no vzdialenosť či iné dôvody im nedovoľujú stretávať sa osobne, môžu byť združení v diskrétnych skupinách vo virtualite (čet, Skype a pod.). Platia v nich všetky aplikovateľné základné pravidlá reálnych skupín stretnutí OrareM. Nemusia sa poznať mená, ale odporúča sa vidieť každého člena počas zdieľania. Už nepôjde o skupinu stretnutí, ale o skupinu zdieľania a vzájomnej podpory s modifikovanými alebo novými pravidlami (poskytuje sa spätná väzba bezprostredne, kladú sa kontrolné otázky, diskutuje sa, virtuálne "stretnutia" nemusia byť tematické alebo môžu mať iný obsah atď.). Virtuálne skupiny sú ochudobnené o nenahraditeľnú atmosféru reálneho kontaktu, plnenie niektorých cieľov je ťažkopádne alebo má oveľa dlhšie trvanie, preto sa odporúča, aby boli virtuálne skupiny skôr doplnením, resp. rozšírením tých reálnych.