Poradňa pre nehetero(homo)sexuálne osoby a ich blízkych

1. 1. 2018 bola pre mužov s homosexuálnou preferenciou, bisexuálnym správaním, ich blízkych a priateľov vytvorená možnosť zavolať a zdieľať dvakrát počas týždňa. 

Od 1. 1. 2021 zanikla možnosť priameho telefonátu vo vybraných časoch a ponúka sa možnosť časovo neobmedzeného prvého kontaktu cez:

 • Instagram (citlivetemy) aj s možnosťou napísania z anonymného účtu (tak či onak platí zásada ochrany osobných údajov a citlivých informácií v diskrétnom režime s udržaním tajomstva),
 • e-mail: chlapchat@chlapom.sk
 • alebo webový kontaktný formulár.

Neskôr a podľa potreby je možné dohodnúť sa aj na telefonickom rozhovore či osobnom stretnutí. 

Tento priestor je vyhradený pre mužov:

 • od 18-teho roku života
 • ktorí sa o svojej sexuálnej orientácii, sexuálnych túžbach a sklamaniach spojených s homosexualitou nemajú s kým porozprávať, pretože reálne hrozí nepochopenie zo strany rodiny, známych
 • s problematickým napĺňaním potrieb
 • so zdravotným problémom súvisiacim so sexualitou či sexuálnym životom vrátane rizikového sexuálneho správania
 • v partnerstve alebo manželstve s opačným pohlavím, ktorí nezvládajú situáciu (nedarí sa im byť verný) alebo pociťujú ťarchu bisexuálnych predstáv, aktivít a pod.
 • ktorí chcú skoncovať s klamstvom, pretvárkou, sebaklamom a hraním aspoň pri jednej osobe v živote
 • so sexuálnou závislosťou a inak nezvládajúcich svoju sexualitu
 • ktorým homosexuálne túžby, prax, sklamania, pocity viny, hanby... bránia hlbšie prežívať vieru, myslieť pozitívne či držať sa osobného presvedčenia
 • ktorým negatívne skúsenosti, vnútorné zranenia, strach či zvyk bránia rozvíjať sa v danom pohlaví či osobnostne rásť

A ďalej pre:

 • rodičov, súrodencov, partnerky alebo priateľov mužov s homosexuálnymi sklonmi

Čo je cieľom?

Prijať, vypočuť, rešpektovať (hlavne vlastný prístup k osobnej homosexualite - niekto môže vnímať celú homosexualitu ako problém, iný ju žije, ako vie a chce, no vyskytol sa problém, s ktorým si nevie dať rady), prípadne poskytnúť spätnú väzbu či nasmerovať. Istotou je, že nikto nikomu nebude hovoriť, čo má robiť a čo urobil zle. Cieľom nie je radiť, ale počúvať.

Čo nie je cieľom?

Cieľom nie je radiť v homosexuálnych partnerstvách (ako riešiť krízu vo vzťahu, ako si nájsť partnera a pod.). Určite to nie je partnerská poradňa ani vhodný cieľový objekt provokatérov. Je neprípustné dávať čítajúcemu/počúvajúcemu sexuálne návrhy, detailne mu popisovať erotické fantázie či zážitky, vypytovať sa na intímne záležitosti alebo masturbovať počas on-line rozhovoru v písomnej či hlasovej forme.

Kto bude na druhej strane?

Človek s adekvátnym vzdelaním, ktorý rozumie homosexualite.

Je to diskrétne?

Áno, je. Nevyžadujú sa mená a nepátra sa po identite kontaktu. Obsah každého rozhovoru podlieha obojstrannej mlčanlivosti a v žiadnom prípade sa rozhovor nesmie kopírovať, nahrávať a poskytovať tretím osobám. Rozhovor je možné kedykoľvek ukončiť bez upozornenia, a to obomi stranami.

Bude ma počúvajúci rešpektovať? Ak áno, ako?

Kontaktujúca osoba môže počítať s rešpektom v jeho nasledujúcich podobách (zásady počúvajúceho v rámci rešpektu):

 • Byť tu aj pre osoby, ktoré vedia, prečo nechcú žiť s osobou rovnakého pohlavia sexuálne alebo v partnerstve.
 • Ponúknuť priateľstvo, možnosť vytvoriť nebiologickú rodinu, spolu sa postaviť k problému či rôznemu stavu ako chlapi.
 • Dobrá rodina je bezpečným prístavom pre človeka po celý jeho život; z nej čerpá v krízových situáciách, rozhoduje sa na križovatkách života i bez slov.
 • Nenahovárať na niečo ani nemoralizovať (každý má svoje osobné a/alebo náboženské a iné presvedčenie a predstavy o vlastnom živote).
 • Používať sedliacky rozum, skúsenosť, riadiť sa srdcom, osobným a náboženským presvedčením, svedomím.
 • Povinnosťou človeka je všímať si potreby iného človeka. 
 • Ponúkať a prijímať príklady živej viery, nádeje a lásky v praxi.

Je to bezplatné?

Služba je bezplatná (neplatí sa za písanie ani za stretnutie). Hovor, pokiaľ k nemu dôjde, je štandardne spoplatnený podľa pravidiel operátora, voľných minút atď. Neplatí sa nič navyše.

Môžem radšej rovno zavolať?

Najprv je potrebné napísať na účet Instagramu citlivetemy, prostredníctvom webového kontaktného formulára alebo vyššie uvedeného e-mailu. Ide o prvý kontakt. Niekedy postačí písomný. Inokedy je potom prospešné si zavolať po vzájomnej dohode. Číslo sa ale pre rôzne dôvody neuverejňuje a nezdieľa dopredu.

Je táto služba nastálo?

Jej trvanie bude záležať od mnohých okolností a hlavne od záujmu o ňu. Jej prípadné zaniknutie sa oznámi v niekoľkomesačnom predstihu.

Hrozí mi riziko nepochopenia, odsúdenia, presviedčania alebo čohokoľvek, čo nechcem?

Na druhej strane bude vzdelaný človek so skúsenosťou v podobných typoch dialógov. Je to o tom, čo chce napísať alebo povedať záujemca o rozhovor, nie o tom, čo má na srdci alebo čomu verí čakajúci.

Prečo vôbec mám písať, ak nevidím vážny problém?

Pravidelné využitie možnosti zdieľať a získavať spätnú väzbu je obrovskou devízou všetkých ľudí s chuťou posúvať sa dopredu. Na to nikto nepotrebuje mať vážny dôvod ani problém. Iný pocit nadobudne každý, kto môže byť aspoň chvíľu celkom úprimný a sám sebou. Získava pravdivejší obraz o sebe pravdivým pohľadom na seba, problémy začnú byť menej desivé, sám sa naučí rozoznávať dobré od nesprávneho a získa viac síl urobiť správnu vec. Usporiadať si myšlienky vždy znamenalo mať vo svojom vnútri väčší poriadok, pokoj a otvorenejšiu myseľ. Ak nie bezprostredne po rozhovore, možno zajtra. A to všetko len vlastným pričinením a odvahou hovoriť o sebe pravdu. A kto si o sebe, naopak, myslí, že je na tom už dosť zle a niet mu pomoci, ten potrebuje vedieť, že každý zámok má svoj kľúč a každý trezor správnu kombináciu čísel, len nemusí byť jednoduché ich získať, vyrobiť či "resetovať." Takisto žiadne vnútro nie je také čierne, aby ho nebolo možné prefiltrovať. Kým trvá život, trvá aj nádej.

Jedným rozhovorom sa to končí?

V mnohých prípadoch áno. V iných podľa situácie a potreby. Rozhovor niekedy môže byť úvodnou časťou s pokračovaním pri osobnom stretnutí.

Je to vždy na tebe, či sa chceš pýtať samého seba a čo spravíš so získanými informáciami o sebe samom - či ich zahodíš, zneužiješ, ale použiješ na skvalitnenie svojho života. Už to je úžasné, že hľadáš pravdu a chceš skvalitniť svoj život. Poslucháč je len tvojím svedkom pri tom, ako si kladieš otázky a odpovedáš na ne (ohľadom toho, čo si prežil, čo robíš a čo chceš robiť inak).

Kam môžem napísať?

Cez svoj instagramový účet (aj anonymný) na účet citlivetemy. Druhá možnosť je e-mail: chlapchat@chlapom.sk alebo využitie kontaktného formulára. Odpoveď nemusí prísť okamžite; buďme vzájomne tolerantní a trpezliví.


Zhrnutie podpory v rámci webov citlivetemy.sk a chlapom.sk pri neheterosexualite:

 • vyjadrenie empatie, solidarity a ochoty viesť dialóg
 • odtabuizovávanie, vedenie k láske k originalite na vlastnej ceste, k poznaniu, že byť chlapom znamená mať práva a povinnosti, ktoré si treba zaslúžiť (rešpekt a úctu si nezíska stigma "gay," ale označenie "správny chlap"), k autentickosti a plnohodnotnejšiemu životu
 • vedenie k sebaúcte, sebakontrole, sebaovládaniu, sebarealizácii, motivujúcej sebakritike a vnútornej nezávislosti
 • žiadne boje za alebo proti, žiadne pro-, anti- tendencie
 • princípy ľudskosti, elementárne zásady úcty a rešpektu prechovávané k človekovi ako k ľudskej i sexuálnej bytosti
 • pristupovanie k problémom a potrebám so všetkou vážnosťou
 • individuálne stretnutia (cez rozhovory integrovať, posilňovať, iniciovať, morálne podporovať, obohacovať, sprostredkovať...)
 • svojpomocné skupiny (OrareM a podpora vzniku iných)
 • možnosť voľby (pomoc pri hľadaní podpory "šitej na mieru")
 • tráviť spolu čas aj inak ako rozhovormi (fyzické aktivity, spoločnosť na kultúrnych a športových podujatiach, túry, aktívny šport...)
 • ochota stretnúť sa s rodičmi, partnermi, priateľmi, objasňovať a zmierňovať napätú situáciu, zastať sa, ak je treba (edukácia, poradenstvo, prevencia, vedenie)...
 • ochota prísť medzi študentov, do spoločenstiev a viesť diskusie