PATRIMONY – podpora pre neplodného muža

Patrimony je iniciatíva v zrode, ktorú máš možnosť formovať aj ty sám a spolu s ostatnými jej dať formálnejšiu podobu s konkrétnejšími cieľmi a aktivitami.

Dnes je o poskytovaní priestoru pre každého muža, ktorý je neplodný s možnosťou anonymne sa porozprávať o svojom zdravotnom stave, aktuálnej životnej situácii, pocitoch, priestoru, v ktorom každý muž môže byť autentický a kde sa nemusí hrať na siláka, ktorého daný stav nebolí.

Niekedy je potrebné krok za krokom (nanovo) v sebe objaviť stratenú či nevidenú hodnotu, sebavedomie a plnohodnotnosť.

Patrimony je cesta prijímania seba takého, aký som a hľadania riešení v danej situácii, aby som sa necítil nechcený, zbytočný a nemusel zahadzovať všetky svoje sny, či už o manželstve, rodine alebo o odovzdávaní toho krásneho vo mne ďalej.

Informácia o mojej neplodnosti vo mne zanechala stopu, ktorá je nezmazateľná, pokiaľ je moja neplodnosť absolútna, no potrebujem pracovať na tom, aby sa pre mňa nestala celoživotnou stigmou.

Pokiaľ je moja neplodnosť relatívna, zíde sa mi podpora pri riešení dočasnej krízy, neraz pri tlaku partnerky, tlaku zvonku, ale i nárokoch, ktoré si na seba kladiem. Očakávanie, nezdary ani maximálna vytrvalosť, maximálne odhodlanie pri obnove reprodukčného zdravia či potencie mi nemôžu vziať radosť zo života. Nerobím to pre samotný cieľ, ale kvôli tomu, aby som mohol maximálne posunúť svoje hranice pri budovaní seba a nazbieral dostatok síl na prijatie stavu, v ktorom som sa dokázal posunúť maximálne, ako to bolo možné prirodzenou premenou seba, zmenou životného štýlu, riešením svojich problémov a ťažkostí s pomocou odborníkov a po dostatočnom časovom odstupe. Vtedy už nemôžem viniť seba, ale mám právo využiť metódy modernej medicíny, ak sa pri nich nestretávam s vnútorným konfliktom pre moje osobné presvedčenie.

Nikdy nezabudni, že zostávaš plnohodnotným mužom, ktorý má naďalej jedinečnú príležitosť v rôznych stavoch a povolaniach zanechávať v deťoch nezmazateľnú stopu svojej osobnosti, odovzdávať mladšej generácii svoje cenné skúsenosti, duchovné dedičstvo, pretože i keď nemôžeš byť biologickým otcom, otcom sa nestávaš splodením ani po prvom pohľade na vlastné dieťa, ale stávaš sa ním vtedy, keď ti akékoľvek, nielen oficiálne adoptívne dieťa povie: "Mám ťa rád/rada!" Vtedy si uvedomíš úžasnú krásu, zodpovednosť, ale aj podstatu, komplexnosť, šírku a hĺbku otcovstva, ktoré nie je limitované génmi. Mnoho detí si váži biologických otcov menej ako skutočné vzory mužov, ktoré vstúpili do ich životov s ochotou trpezlivo ich viesť, prejaviť o nich skutočný záujem a vyjadrovať im skutočnú lásku. Takisto mnoho detí otca nepozná. Ty nikdy nie si a nebudeš náhradník ani pestún. Si vždy tým, kým si dovolíš byť, ako so sebou dovolíš zaobchádzať ty sám aj iným ľuďom.

Hlavné ciele Patrimony:

  • Hovoriť o mužskej neplodnosti, hľadať možné príčiny a možnosti riešenia zníženej plodnosti v konkrétnom prípade - zníženej kvality spermiogramu, aby raz bolo možné splodiť dieťa prirodzenou cestou. Hľadať tiež príčiny erektilnej dysfunkcie, prekonávať tabu, mýty a zábrany pred návštevou odborníka a absolvovaním konkrétnych vyšetrení. Uvedomovať si fakt, že relatívna neplodnosť môže byť tak záležitosťou jednotlivca, ako aj páru ako celku.
  • Poskytovať podporu pri absolútnej neplodnosti, pri spracovávaní danej informácie, hľadaní spôsobov, motivovaní do rozhodnutí, pri ktorých bude dotknutého muža páliť jeho stav čo najmenej. Pomáhať odstraňovať toxické, skľučujúce, sebadeštruktívne, ovládajúce myšlienky a predstavy o sebe, svojom živote a svojich vzťahoch vplyvom vedomia vlastnej neplodnosti.
  • Apelovať na mužov i na systém slovenského zdravotnícka, aby plodnosť človeka nebola len súčasťou biznisu či poskytovania služieb centier asistovanej reprodukcie, ale aby bola možnosť bezplatného vyšetrenia spermiogramu pri mužoch nad 18 rokov s včasným podchytením prípadného problému a jeho legitímnym riešením. Ponúkané možnosti centier asistovanej reprodukcie nie sú liečbou neplodnosti jednotlivca alebo páru, ale sú rýchlym a umelým riešením stavu bezdetnosti. Neplodnosť je oveľa komplexnejší problém, ako len zasahujúci schopnosť plodiť. Má ďalekosiahle následky a preto je potrebné riešiť problém komplexne a dlhodobo. Pre muža je navyše dôležitou súčasťou jeho integrity, mužskej sily aj vedomie jeho plodiacej schopnosti, poslania, naplnenia v rode, sebarealizácie, ktoré dokáže uplatniť použitím tejto sily v príhodnom čase alebo jeho pocitu celistvosti postačí len vedomie vlastného sexuálneho a reprodukčného zdravia.
  • Dotknúť sa problematiky manipulácie s pohlavnými bunkami a ich darovania, prípadných rizík a morálnych dilem.

Ak by si rád prijal takúto podporu alebo by si sa chcel zapojiť do poskytovania podpory, šírenia poradenstva a prevencie pre iných mužov či páry v danej problematike, neváhaj napísať na e-mail:

patrimony@chlapom.sk

Tešíme sa na teba!


Práca o mužskej neplodnosti (z roku 2020) 

Zhrnutie

Mužská neplodnosť (infertilita) a subfertilita sú jednoznačne aktuálnym, zaujímavým, komplexným a rastúcim problémom dneška. Zistilo sa, že počet spermií mužov z Austrálie, Európy, Nového Zélandu a Severnej Ameriky klesol v rokoch 1973 až 2011 o 50 - 60% s priemerným poklesom o 1,4% ročne. Taktiež sa podľa niektorých štúdií detegovali štatisticky významné regionálne a intraindividuálne rozdiely v kvalite spermií. Jav je multifaktoriálny; ovplyvňuje ho napríklad vek, zvyšujúca sa teplota semenníkov, trauma, chemické látky (endokrinné rozrušovače, lieky, hormóny), vysokofrekvenčné elektromagnetické žiarenie a ďalšie faktory týkajúce sa životného štýlu a životného prostredia. Spermiogramom sa hodnotia konkrétne charakteristiky ejakulátu a spermií v ňom obsiahnutých. Príklady parametrov meraných pri analýze spermií sú: počet, pohyblivosť, morfológia spermií, ale aj objem, pH ejakulátu a koncentrácia fruktózy. Vyšetrenie spermiogramu sa využíva na vylúčenie alebo potvrdenie mužského faktora pri neplodnosti páru, hodnotenie plodnosti muža s odstupom času po operácii varikokély a pred kryokonzerváciou spermií pri mužoch podstupujúcich liečbu, ktorá môže ohroziť ich plodnosť, napríklad chemoterapia, rádioterapia alebo chirurgický zákrok. Škála limitujúcich hodnôt parametrov spermiogramov a klinické postupy pri neplodnosti mužov sú odvodené od poslednej (5.) edície WHO (2010). Diagnostika a liečba mužskej neplodnosti musia byť komplexné s očakávaním prvých výsledkov terapie do jedného roka. Mužská neplodnosť nie je len významnou oblasťou medicínskych štúdií, predmetom aktuálneho výskumu najmä kvôli stúpajúcej tendencii neplodnosti a zníženej plodnosti mužov s jasným cieľom spomaliť tento rast, ale má aj významné sociálne (starnutie populácie), právne, kultúrne, ekonomické a psychologické dôsledky.

Poznámka: Na prácu sa vzťahujú autorské práva. Je zakázané šíriť ju bez súhlasu autora webu!