Môžem sa stať psychicky silnejším?

Dokázať zdravo fungovať mentálne, emocionálne, sociálne a spirituálne nie je samozrejmosť a už vôbec nie je jednoduché dosiahnuť a udržať si vnútornú rovnováhu. Hoci ľudia sú dispozične psychicky slabší alebo silnejší, každý z nich na "výbave" svojho pomyselného psychického batoha pracuje na svojej životnej ceste viac či menej celý život. Čím je človek "vybavenejší," tým lepšie pre neho – najmä v náročných životných situáciách.

V batohu do kvalitného osobného, pracovného života a perspektívnych vzťahov je nevyhnutné mať pribalenú odolnosť, sebadisciplínu, schopnosť zvládať stres a prispôsobivosť.

Odolnosť je schopnosť prekonávať prekážky a pomerne rýchlo a dobre sa zotaviť po zlyhaní alebo traume. Prekonať prekážku nemusí vždy znamenať "prejsť cez ňu." Rovnako odvážne, hodné uznania a najmä výhodné pre duševné zdravie je dokázať ju obísť alebo si nájsť náhradný cieľ. Prekážky a náročné životné situácie možno použiť na posilnenie seba a svojej odolnosti. Pri pestovaní odolnosti veľmi pomáha:

 • Byť si vedomý svojich limitov.
 • Pracovať s negatívnymi myšlienkami – ich intenzitou a minimalizovať ich dopad.
 • Vnímať prekážky ako výzvy.
 • Hromadiť pozitívne myšlienky.
 • Hľadať riešenia namiesto lamentovania.
 • Preberať zodpovednosť za svoje činy (nehľadať výhovorky, nehádzať nezdary na iných ľudí, okolnosti atď.).
 • Osvojiť si proaktívny prístup (robiť veci skôr, ako je nutné ich urobiť).
 • Prijať zmenu a zamerať sa na tie aspekty života, do ktorých je možné zasahovať.
 • Stanoviť si reálne ciele a byť trpezlivý pri postupnom dosahovaní úspechov.
 • Dokázať sa tešiť z každého čiastkového úspechu.
 • Všímať si detaily a čo najviac vecí okolo seba v každom okamihu.
 • Udržiavať dobré vzťahy s inými, stavať na vzájomnej podpore.

Sebadisciplína je schopnosť kontrolovať, ovládať vlastné myšlienky, emócie a správanie pri dosahovaní svojich cieľov. Znamená to vyhýbať sa zbytočnému až škodlivému rozptyľovaniu sa a sústrediť sa na priority.

Ako zlepšiť svoju sebadisciplínu?

 • Jasne definovať ciele.
 • Skonzultovať s niekým skúsenejším ich vhodnosť pre mňa, reálnosť, cestu na ich dosahovanie.
 • Zhromaždiť legitímne prostriedky.
 • Vypracovať akčný plán na predvídanie ťažkostí a udržiavanie motivácie.
 • Kontrolovať plnenie úloh.
 • Dobre si zorganizovať čas.
 • Byť vytrvalý napriek prekážkam.

Schopnosť zvládať stres znamená osvojiť si spôsoby, ako efektívne zvládať záťažové životné situácie, teda vypestovať si k nim zrelý prístup bez inklinovania k autodeštrukčným postojom a formám správania. Napríklad je dôležité vyhýbať sa podceňovaniu vlastného úsilia, preháňaniu, negatívnym zovšeobecňovaniam, ignorovaniu pozitívneho, pesimizmu a robeniu si výčitiek.

K tomu pomáha mať odstup, prehodnocovať s chladnou hlavou a následne konať.

Ako lepšie zvládať stres?

 • Dokázať sa povzniesť nad veci, odosobniť.
 • Zamerať sa na legitímne riešenie stresujúcej situácie (prekonanie prekážky).
 • Prehodnotiť hierarchiu hodnôt (obídenie prekážky, zmena cieľa a pod.).
 • Spracovať citové prežívanie počas stresu.
 • Vopred sa emočne pripraviť na náročnú životnú situáciu ("prehrať si" ju v mysli aj so sprievodnými emóciami).
 • Vedieť si usporiadať čas.
 • Byť aktívny – hýbať sa (prechádzka, cvičenie, beh...).
 • Hrať sa, smiať sa.
 • Požiadať o pomoc a delegovanie úloh.
 • Komunikovať svoje pocity, problémy, potreby s blízkym človekom, prípadne vyhľadať odbornú pomoc.
 • Dopriať si čas na seba.
 • Naučiť sa aktívne oddychovať, osvojiť si relaxačné techniky.
 • Dodržiavať spánkovú hygienu.
 • Minimalizovať príjem umelých sladidiel a kofeínu – jesť zdravšie.
 • Pracovať s prestávkami.
 • Vybudovať si silnú sociálnu sieť, mať podporné prostredie.
 • Každý deň sa snažiť vyjadriť vďaku a oceniť dobré veci vo svojom živote. Pomáha to nesústreďovať sa na negatívne myšlienky, vďaka ktorým sa necítime dobre.

Prispôsobivosť znamená schopnosť adaptovať sa na neočakávané situácie a zmeny v živote, v práci atď. Prispôsobiví ľudia dokážu flexibilne meniť svoje správanie, očakávania a ciele. Sú ochotní ich v prípade potreby upraviť, otvorení a optimistickí, pokiaľ ide o nové príležitosti. Skúmajú a skúšajú nové veci. Chcú sa posúvať ďalej aj cez vedomé vyhľadávanie diskomfortu.

Nikto sa nenarodí s výbavou garantujúcou veľkú duševnú silu, psychickú neoblomnosť ani ju nezíska automaticky. Je nevyhnutné na nej pracovať vytrvalo a dlhodobo bez ohľadu na predispozíciu a tak zlepšovať aj svoje duševné zdravie.