Hlavné cnosti vs. hlavné formy zla

06.02.2019

Zaoberať sa cnosťami či hlavnými formami zla nie je doménou nejakého náboženstva či morálneho správania. Poznať a narábať s cnosťami i osobným zlom je dôležité v živote každého jedného z nás. Cnosť je to, čo nás šľachtí. Sklon k zlu zasa to, čo nás nielen že nikam neposúva, ale aj degeneruje na ceste mužskosti i osobnostného rastu.

Cnosti sú vlastnejšie či prirodzenejšie ľuďom, ktorí sú emocionálne zrelí, vnútorne vyrovnaní a zažili si svoje obdobie akejkoľvek formy biedy, ktorú použili nie na trpkosť, ale na vďačnosť a možnosť budovať seba. Mnoho ľudí sa totiž po biede zameria v ďalšom živote na jej kompenzáciu, využívajúc čas hojnosti, alebo si ten čas hojnosti umelo vytvoria, uchyľujúc sa k nečestným spôsobom, vystatovaniu sa, zabúdajúc na budovanie svojho charakteru. Ovládnu ich veci, túžby, okolnosti, iní ľudia a napokon i zlo a vnútorne zakrpatejú.

Hlavné cnosti

Pokora (humilitas)

Pokora nie je závislosť na niekom, ani bezbrehé podriaďovanie sa. Ide o nesebeckosť, skromnosť, nevýstredné správanie a prejavuje sa u človeka, ktorý rešpektuje druhých. Pokora je pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť i to, že nie všetko je v jeho rukách. Ide ruka v ruke s dôverou a odpúšťaním iným ľuďom.

Štedrosť (liberalitas)

Je uskutočňovanie šľachetných myšlienok a činov, veľkorysosť, vedomá práca s chamtivosťou a egoizmom. Nesúvisí s tým, koľko toho vlastníme, ale ako dávame to, čo vlastníme, ako s tým narábame. Ide ruka v ruke s úprimnosťou a nezištnosťou.

Dobroprajnosť (humanitas, charitas)

Vychádza z empatie, asertivity a sociálnej percepcie. Vnímanie a poznávanie iných ľudí je úzko späté s úrovňou sebauvedomovania a s hĺbkou sebapoznania. Ide ruka v ruke so súcitom a priateľstvom bez predsudkov, očakávaní a podmienok.

Trpezlivosť, mierumilovnosť (patientia)

Je schopnosť znášať s láskou, pochopením, zhovievavosťou a rozvahou. Odolný či tolerantný človek potrebuje byť vyrovnaný človek (s vnútorným pokojom). Ide ruka v ruke so sebaovládaním a zdržanlivosťou. Trpezlivému človekovi ide vždy o mierumilovné vyriešenie konfliktu. Je zlatým stredom medzi hnevom a slabošstvom.

Cudnosť (castitas)

Iba sekundárne ide o schopnosť či ochotu odoprieť si akúkoľvek sexuálnu aktivitu, pretože primárnym cieľom cudnosti je dosiahnutie čistoty myšlienok a úprimnosti srdca vedomým zdokonaľovaním sa. Ide ruka v ruke s bezúhonnosťou a mravnosťou.

Striedmosť (frenum)

Rozumie sa ňou sebakontrola, umiernenosť, sebaovládanie. Ide ruka v ruke so silou ducha a schopnosťou si rozkázať pre vyšší cieľ a zušľachťovanie seba.

Činorodosť (industria)

Pracovitosť, usilovnosť, iniciatívnosť. Efektívne hospodárenie s časom, duševná plodnosť a duchovná bohatosť. Dobrý manažment vlastnej činnosti s cieľom vyhnúť sa lenivosti. Ide ruka v ruke s horlivosťou za niečo a dôslednosťou.

Hlavné formy zla

Pýcha (superbia)

Samoľúbosť spojená s pohŕdaním inými. Superiórnosť, ktorá sa dáva pociťovať iným ľuďom. Ide ruka v ruke so spupnosťou, egoizmom a aroganciou. Preceňovanie seba a svojich schopností.

Lakomstvo (avaritia)

Chamtivosť, neschopnosť podeliť sa, nekontrolovaná túžba zhromažďovať majetok. Ide ruka v ruke s krádežami, úplatkárstvom a osobným ziskom za každú cenu.

Závisť (invidia)

Nekontrolovateľná túžba po niečom, čo má niekto iný v snahe získať to za každú cenu alebo sa tým umárať a zotrvávať v smútku, nepokoji. Ide ruka v ruke so žiarlivosťou a nenávisťou.

Hnev (ira)

Krátkodobá reakcia na urážku či krivdu, alebo dlhodobo pestovaná emócia voči niekomu. Nakoniec môže viesť k bolestivej osamelosti. Ide ruka v ruke s neodpustením a tvrdohlavosťou (neochotou priznať si svoj podiel viny).

Žiadostivosť (voluntas)

Je nepriateľka lásky, pretože používa veci i ľudí, aby dosiahla uspokojenie svojich potrieb, pôžitkov a rozkoší. Ide ruka v ruke s pýchou a nezriadenosťou.

Sklon k zhubným nerestiam (luxuries, gula...)

Zlozvyky až nemorálne konania, ktorými - často závislá - osoba ubližuje sebe i svojmu okoliu. Ide o bezodnosť, osoba nepozná mieru alebo je závislá, najčastejšie na jedle, návykových látkach alebo sexuálnych aktivitách. Bezbrehé oddávanie sa slastiam.

Lenivosť (acedia)

Nečinnosť. Lenivý človek nevyužíva svoj potenciál. Nie je ochotný konať v záujme ostatných alebo sa postarať o uspokojovanie svojich vyšších potrieb. Ide ruka v ruke s odporom, nechuťou, pohodlnosťou, slabou vôľou, žiadnou ochotou, rozmarnosťou, rozmaznanosťou a niekedy aj neschopnosťou milovať.

Úloha

Premýšľame nad cnosťami i hlavnými formami zla, ktorými disponujeme, resp. ktoré nás ovládajú najviac. Dávame si predsavzatie zdokonaľovať sa v cnostiach a vedome eliminovať, kontrolovať škodlivé formy správania, myslenia a postojov. Usilujeme sa dať do poriadku náš vzťah k sebe i k iným ľuďom v oblastiach, v ktorých máme medzery. Nezabúdajme pri hlavných formách zla hľadať ich príčinu alebo skrytý motív, pôvod v nevyriešenej minulosti. V akých životných situáciách máme väčší sklon k zlu?