Intrapsychické konflikty: samostatnosť vs. závislosť

12.02.2023

Úvod do problematiky vnútorných konfliktov

Vstupujeme do zóny vnútorných konfliktov. Je dobré si ich všímať, pretože:

 • vyvolávajú špecifické emócie u človeka a typické reakcie u druhých,
 • vedú k jednostrannosti,
 • odvádzajú pozornosť,
 • prebúdzajú a povzbudzujú nezrelejšie zóny prežívania, správania, konania,
 • berú energiu,
 • zaslepujú,
 • skresľujú realitu,
 • spôsobujú horšie zvládanie myšlienok a pocitov.

Rozlišujeme sedem základných intrapsychických konfliktov. Každý je v určitom vývinovom období človeka dôležitejší než v ostatných. Nevedomá fixácia na jeho neadekvátne riešenie zásadne ovplyvňuje prežívanie a správanie v dospelosti.

Čo ak konflikt nie je vidieť (človek "iba" nereaguje tak, ako by za normálnych okolností mal)? Ako môže reagovať alebo čím bude typický?

 • obmedzený kontakt so sebou, s inými, hyperracionalita, prepracovanosť, technický záujem o veci...
 • výsledkom je prekvapenie, znechutenie, zmätok, zvedavosť, dožadovanie sa vysvetlenia, nuda, hnev...

Samostatnosť vs. závislosť

Bipolárne napätie medzi hľadaním blízkeho vzťahu, intenzívnej blízkosti (závislosti) a snahou o vyjadrenie nezávislosti s vymedzením si odstupu od druhých.

Pasívny mód

 • Emócie: úzkosť zo straty, samoty (separácia = hlboká osamelosť)
 • Riešenie: podriaďuje sa vôli iných, vyhýba sa konfliktom alebo ich popiera, častý pocit bezmocnosti, vyhľadávanie bezpečných vzťahov
 • Vyvoláva u druhých: prílišná starostlivosť, preberanie zodpovednosti, strach z pohltenia

Aktívny mód

 • Emócie: úzkosť z blízkosti, privlastnenia, splynutia
 • Riešenie: dôraz na nezávislosť, potláčanie potreby oprieť sa o druhého, potreba ujsť, keď sa kontakt začína prehlbovať, "nehovorte mi, čo mám robiť," často v skutočnosti potrebujú kontakt, ale utekajú od neho, lebo sa napr. v minulosti veľmi sklamali
 • Vyvoláva u druhých: nezodpovednosť, uverenie tomu, že dotyčný nemá problém, nič odo mňa nepotrebuje, vnucovanie svojej blízkosti, malý záujem chrániť sa

Príklad toho, ako sa môže pasívny modus prejavovať v praxi:

 • Pôvodná rodina: postoj nestať sa dospelým, prolongovane zotrvávať v rodine
 • Partnerské vzťahy: dobrovoľne zaujatá podriadená pozícia
 • Povolanie: prílišná zodpovednosť, pedantnosť
 • Majetok a peniaze: podriadenie vlastníctva vzťahu
 • Sociálne prostredie: inklinovanie k skupinám s tesnými väzbami
 • Telo/sexualita: sexualita ako nástroj na dosiahnutie bezpečia a blízkosti
 • Choroba: možnosť prežívania uspokojenia potrieb závislosti, ich legitímnosť

Úloha

Pokúsime sa analyzovať svoje vnútorné konflikty, ktoré nás napokon vedú do prílišného izolovania sa alebo závislosti na iných.

Mám dnes tendenciu k prílišnej samostatnosti alebo závislosti na iných? Zaznamenal som vo svojej osobnej histórii posun alebo zmenu? Ak áno, pokúsim sa to popísať. Čo mohlo spôsobiť môj dlhodobý vnútorný konflikt v tejto oblasti alebo čo ma posunulo k pozitívnej či negatívnej zmene?