Intrapsychické konflikty: sebahodnota a identita

31.03.2023

Sebahodnota

Pasívny mód

 • Emócie: hanba, neistota, exponovanosť, strach z odhalenia nedostatočnosti
 • Riešenie: "Som viac než oni?", "Chcel by som byť (viac) ako vy (idealizácia)."
 • Vyvoláva u druhých: potrebu uisťovať ho, alebo ho pokoriť, užívanie si idealizácie

Aktívny mód

 • Emócie: nadutosť, narcistický hnev až zúrivosť
 • Riešenie: násilná sebaistota, grandiozita, exhibicionizmus
 • Vyvoláva u druhých: obdiv (som v prítomnosti významného človeka), "Som na nič, lebo nie som ako on!", "Neuráža ma?", tendencia hájiť sa, znehodnotiť jeho/seba

Rodová sebahodnota

Pasívny mód

 • Emócie: hanba, strach zo sebaprezentácie, špecifické obavy v komunikácii
 • Riešenie: držať sa v úzadí ako neškodný, neatraktívny, asexuálny
 • Vyvoláva u druhých: vynechávanie, zanedbávanie mužskosti v komunikácii a v emočných reakciách, nezáujem, nuda

Aktívny mód

 • Emócie: premenlivé, dramatické emócie, (hysterická sebaprezentácia), zvodnosť, rivalita
 • Riešenie: byť v centre pozornosti ako muž/žena
 • Vyvoláva u druhých: príťažlivosť/odpudzovanie, sexualizovanie kontaktu, výrazné sklamanie a zmätok (zdalo sa mi, že jej/mu o mňa ide), rivalita, agresivita

Úloha

Pokúsime sa analyzovať svoje vnútorné konflikty v tom zmysle, aké módy zaujímame v sebahodnote a rodovej sebahodnote v súčasnosti.

Mám dnes tendenciu neveriť si alebo sa násilne presadzovať? Ako sa cítim v role muža a ako ma v nej vidia ostatní? Oceňujú ma iní muži a ženy ako muža v rôznych aspektoch mužskosti? Ak áno, v čom a ako? Ak nie, v čom a ako sa to prejavuje? Zaznamenal som vo svojej osobnej histórii posun alebo zmenu? Ak áno, pokúsim sa to popísať. Čo mohlo spôsobiť môj dlhodobý vnútorný konflikt v tejto oblasti alebo čo ma posunulo k pozitívnej či negatívnej zmene? Ktoré aspekty mužskosti považujem za správne a ktoré nie (aký by mal byť muž, aký by nemal byť, čo by mal vedieť, o čo by sa nemal zaujímať atď.)


Identita

Pasívny mód

 • Emócie: nerozhodnosť, nervózna voľnosť, strach z angažovanosti
 • Riešenie: opakovane si nie je istý svojim miestom v živote/spoločnosti, smerovaním, často veci zľahčuje, racionalizuje, popiera nezaradenosť, v extréme ani nevie, či je človek ako ostatní, vyhýba sa situáciám, ktoré volajú po jasnom sebaurčení
 • Vyvoláva u druhých: bezradnosť, pocit neuchopiteľnosti, potrebu definovať ho (niekedy slastnú), hnev, chronický alebo opakovane sa vracajúci pocit nedostatku identity sprevádzaný pocitmi napätia a neistoty

Aktívny mód

 • Emócie: ľpenie na tom "kto je", neschopnosť vystúpiť z role, strach z ohrozenia identity, "hltanie" identity zvonku (nová rodina, spolužiaci, profesia, atď.)
 • Riešenie: aktívne glosuje nezakotvenosť toho, kto je, "flexibilitu", kompenzácie: polovymyslené rodinné ságy, požičiavanie si identity, príliš rýchla a povrchná identifikácia s identitou (niekedy rigidne), únik pred strachom z definovania, minulosťou
 • Vyvoláva u druhých: pocit, že "sa konštruuje", frustráciu z neschopnosti baviť sa o niečom inom, na úrovni mimo obmedzenú rolu, potrebu "nabúrať mu rolu", alebo naopak strach, čo sa stane, keď nebudem rešpektovať jeho sebaidentifikáciu

Úloha

Pokúsime sa vymenovať, aké roly zastávame a jasne sa v nich identifikovať. Prirodzene narazíme na oblasti, v ktorých máme problém sa jasne zaradiť a v ktorých sme "prestrelili" či precenili sa. Uvažujeme nad tým, ako vyjadrujeme svoju hodnotu, čo sme na sebe ešte neprijali, pred akými typmi ľudí máme problém vyjadriť svoje vnútorné zaradenie, vzťah k sebe, postoj k určitým skupinám ľudí (trebárs nepohodlných) a ich hodnote, či nemáme sklon sa prispôsobovať alebo v iných situáciách či pri inom zložení publika vyzdvihovať seba a ako pristupujeme k hodnote iných ľudí všeobecne. 

Aký som muž, priateľ, partner, brat, syn, manžel, zamestnanec, študent, občan, člen spoločenstva, náboženskej alebo inej skupiny? Ako sa dívam na seba? Ako som hrdý na seba, svoje schopnosti, talenty, sexualitu...? Ako pristupujem k sebe, keď sa mi nedarí? Akú mám hodnotu a akými spôsobmi vyzdvihujem či devalvujem hodnotu iných ľudí okolo seba? Akými spôsobmi vyjadriť svoju hodnotu, akými zasa oceniť hodnotu iného človeka vrátane sexuálnej oblasti? Ako pracovali so svojou i mojou hodnotou moji rodičia? Zaznamenal som vo svojej osobnej histórii posun alebo zmenu? Ak áno, pokúsim sa to popísať. Čo mohlo spôsobiť môj dlhodobý vnútorný konflikt v tejto oblasti alebo čo ma posunulo k pozitívnej či negatívnej zmene? Aké typy ľudí vo svojom živote zbožšťujem, koho mám tendenciu či potrebu pretvárať, ponižovať ho, vyvyšovať sa nad neho, ukázať mu, ako ho naozaj vidím, aký naozaj je? Prečo?