Reč tela

13.06.2024

Neverbálna komunikácia

Komunikujeme aj bez slov, resp. spolu so slovami sa prezentujeme zapájaním reči tela. Výpovednú hodnotu o nás samých majú i charakteristiky reči. V interakcii s inými ľuďmi, čím viac prejavov zapájame, tým viac si nie sme schopní uvedomovať množstvo modalít, ktorými naraz vplývame na naše okolie. Často nedokážeme objektívne posúdiť, prečo, resp. čím sme vlastne pôsobili negatívne.

Neverbálna komunikácia predbieha vo vývine reč. Niekedy ňou vyjadríme pocity, vnútorný stav či postoj viac/lepšie ako slovami. Jedinec získava mnohé prejavy pôsobením rodinného prostredia a výchovy (patria sem aj zlozvyky).

Neverbálnu komunikáciu predstavuje: mimika, gestika, vizika, kinezika, posturika, proxemika, haptika, produkcia, chronemika, paralingvistika.

MIMIKA - výraz tváre

Vyjadrujeme ňou aktuálny vnútorný stav a pocity (radosť, šťastie, pokoj, spokojnosť, prekvapenie, strach, záujem, ľahostajnosť, otrávenosť, smútok). Len "vytrénovaní" jedinci dokážu oddeliť realitu vnútorného stavu od jej prezentácie navonok. Pri väčšine ľudí sa ich vnútorný stav odzrkadľuje na tvári a v očiach už bez toho, aby si to uvedomovali.

GESTIKA - gestá, rečnícke posunky

Gestá sú pohyby rúk (celej ruky pri rečníckom prejave, pohrozenie ukazovákom, palec hore), ale aj inej časti tela (napr. kývanie hlavou na znak súhlasu, nesúhlasu). Sú staršie ako reč alebo nahrádzajú reč (čiastočne alebo obojstrannou znalosťou posunkovej reči sa stávajú plnohodnotným dorozumievacím prostriedkom).

VIZIKA - očný kontakt

Je významným doplnkom komunikácie a interakcie (hlavne tej medziľudskej). Signalizuje napr. skromnosť, pravdovravnosť, bojovnosť, zvedavosť (pohyb očí zo strany na stranu signalizuje bojazlivosť, priamy pohľad vierohodnosť, sústredený záujem, uhýbanie pohľadom ignorovanie, klamstvo).

KINEZIKA - reč pohybov, ktoré sú viac rušivými prejavmi ako gestami (hryzenie pier, obhrýzanie nechtov, poťahovanie nosom, škrabanie hlavy, točenie vlasov na prst a i.). Odrážajú sa v nej vlastnosti nervovej sústavy, temperamentu, aktuálny/dlhodobý psychický/zdravotný stav. Neprimerané pohybovanie hlavou, prešľapovanie, predbiehanie, škrabanie sa pri neistej výpovedi či v strachu pôsobia rušivo. Mali by byť dostatočne zvládnuté.

POSTURIKA - fyzický postoj

Znamená držanie tela (prikrčený, vystretý, predklonený, zaklonený, vytváranie skrútených figúr, podoprenie tela o stôl, státie na jednej nohe, sklonenie hlavy). Postoj tela môže vyjadrovať istotu, neistotu, nízke sebavedomie, strach, úzkosť, bojazlivosť (snaha zaujať telom čo najmenší priestor sklonom hlavy, spojením, prekrížením nôh, zhrbením sa v sede, spojením rúk).

PROXEMIKA - vzdialenosť interagujúcich

Priblíženie alebo vzdialenie sa jedného človeka od druhého. Existujú 4 personálne zóny:

 • intímna (asi do 0,5 m)
 • osobná (0,5 - 1 m)
 • skupinová (1 - 3 m)
 • verejná (asi od 3 m)

HAPTIKA - dotyky

Najčastejším formálnym až priateľským dotykom je podanie rúk (ruku podáva človek s vyšším statusom, starší, žena). Dotyky v kruhu milovaných a priateľov sú osobnejšie a intímnejšie (bozk, pohladenie), najintímnejšie pri sexuálnych partneroch. Okrem príjemných dotykov poznáme aj nepríjemné, nepriateľské, útočné (facka, kopnutie, odstrčenie). Absencia dotykov najmä v detstve má za následok citovú depriváciu.

PRODUKCIA - celkový zjav človeka, jeho osoby a jej produkcie (pečať v prostredí, v ktorom človek žije, pracuje a tvorí (vôňa, pach, kozmetické úpravy tváre, účes, štýl obliekania sa, doplnky, písmo, pracovný stôl, zariadenie bytu, poriadok v domácnosti, úprava záhradky).

CHRONEMIKA - nakladanie s časom

Ako človek pri verbálnej i neverbálnej komunikácii narába s časom. S tým môžu súvisieť nielen dochvíľnosť, dobré/zlé manažovanie času, ale aj dôslednosť, záujem, roztržitosť, ľahostajnosť.

PARALINGVISTIKA - spôsob akým komunikujeme

Paralingvistické prejavy sú charakteristiky reči (zvyčajne zaznamenávame ich relatívne stabilné kombinácie v bežnom rečovom prejave, ktoré charakterizujú osobnosť a temperament človeka a v rámci toho odchýlky v nevšedných situáciách):

 • hlasitosť reči (ticho vs. hlasne)
 • tónová výška (hlboký vs. vyššie položený hlas)
 • rýchlosť reči (pomaly vs. rýchlo)
 • váhavosť reči (nerozhodne vs. isto)
 • plynulosť reči (s prestávkami vs. plynulo)
 • melódia, intonácia reči (správne vs. nesprávne - monotónne, spevavo)
 • chyby reči (nedokončené vety, parazitické slová - zbytočné vsuvky a opakujúce sa slová)
 • nesprávna výslovnosť či artikulácia, ktorá už ale môže byť výsledkom orgánovej (obrny mäkkého podnebia, defekt jazyka, pier, zubov) či funkčnej poruchy (porucha inervácie pomocných rečových orgánov), koktavosť ako porucha reči najčastejšie neurotického pôvodu

Úloha

Pokúsime sa zhodnotiť svoju neverbálnu komunikáciu, svoju (ne)spokojnosť s ňou. Tým mužom, ktorí nás už poznajú lepšie/dlhšie, dovolíme, aby nám v tomto nastavili zrkadlo. Opäť si môžeme zopakovať pokus s videom, ktorý sme tu už raz mali (nahrať svoj prejav aj s rečou tela a potom sa ho pokúsiť zhodnotiť). Dávame si ciele, no nezabudnime vyjadriť zdravú sebaúctu a sebalásku.